POSLOVNI OBJEKTI AD

A.D. Za inženjering i održavanje elektro mašinskih sistema

icon UPRAVLJANJE

Poslovni objekti se već 40 godina bave tehničkim upravljanjem i održavanjem velikih poslovnih zgrada koje su uglavnom vlasništvo Grada Beograda.

Firma je koncipirana tako da organizacijom i prisutnošću radnika na lokacijama poslovnih zgrada, obezbedi neprekidno funkcionisanje svih tehničkih sistema, instalacija, postrojenja, opreme; ispravnost svih elemenata eksterijera i enterijera zgrade i radnih prostora; neprekidno bezbednosno funkcionisanje protivpožarnih i sigurnosnih sistema itd.

Neprekidnost i kvalitet bezbednog i kontinuiranog funkcionisanja poslovne zgrade je obezbeđena 24-časovim nadzorom, rukovanjem, održavanjem postojećih tehničkih sistema. Rukovanje i neprestana kontrola parametara grejanja, hlađenja, klimatizacije; Nadzor i upravljanje potrošnjom struje, vode, mazuta; Obavljanje planskopreventivnog, tekućeg i planiranog investicionog održavanja, obezbeđuje dugotrajnost, očuvanost, sigurnost i ispravnost poslovnih zgrada.


icon ODRŽAVANJE

Poslovni objekti u obavljanju svoje delatnosti raspolažu kadrovskim kapacitetom od 98 zaposlenih različitih struka. Svi radnici su prošli obuke za bzr, protiv-požarne i dr. Obavljanje usluge održavanja i upravljanja je organizovano po lokacijama a zavisno od tehničkih zahteva objekata.

Postoje i centralne službe: pravna, kadrovska, ekonomsko finansijska, inženjering, kvalitet, bzr, kao i specijalizovana odeljenja za protivpožarno, za rashladnu opremu i za liftove. Takođe posedujemo adekvatna servisna i transportna vozila kao i svu potrebnu opremu i alate za obavljanje navedenih poslova.

Radnici su stručni i obučeni, sa mnogim sertifikatima za rukovanje postojećom opremom, uređajima i sistemima.

Za izvršavanje usluga, pored specijalizovanog stručnog kadra, Akcionarsko društvo raspolaže instrumentima, uredjajima, alatima i drugim potrebnim priborom za vršenje ovih poslova.


icon PREVENCIJA

Aktivnosti koje firma čini su: tehničko upravljanje objektima, rukovanje, servisiranje, remonti, popravke, pripreme instalacija za grejnu sezonu, pripreme instalacija za rashladnu sezonu, obavezni periodični pregledi i kontrole električnih, el.energetskih, protivpožarnih instalacija, izvršavanje svih zakonskih obaveza koje se tiču bezbednosti i sigurnosti zgrada, imovine i ljudi.

Konstantno se vode evidencije svega šta se radi, čime se rukuje, uključuje, isključuje, popravlja, parametara rada tehničkih sistema i instalacija a posebno zakonom propisane knjige. U dosadašnjem periodu upravljanja i održavanja velikih poslovnih zgrada smo stekli bogatu i raznovrsnu referencnu listu iz oblasti: rashladnih postrojenja, dojave požara, protivpožarne zaštite, električnih i energetskih instalacija, kotlovskih postrojenja, grejnih instalacija, sistema klimatizacije, neprekidnog napajanja DEA, enterijerskih adaptacija prostora, liftovskih postrojenja, instalacije osvetljenja, sanacije vodovodnih i kanalizacionih instalacija.

POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA (IMS)


Izjava o nadležnosti i odgovornostiKroz ovu Politiku IMS preduzeće POSLOVNI OBJEKTI a.d. definisala je mere i aktivnosti neophodne za pružanje usluga održavanja i upravljanja javnim objektima uz ostvarivanje ciljeva kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i energetske efikasnosti, u skladu sa vizijom osnivača i misijom preduzeća.
Poslovanje preduzeća POSLOVNI OBJEKTI a.d. zasniva se na sledećim principima:
»  Planiranje poslovnih procesa i aktivnosti koji utiču na kvalitet, zaštitu životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu i energetsku efikasnost na bazi menadžmenta rizicima, prevencije rizika i korišćenje prilika;

»  Stvaranje uslova za pouzdan i održiv razvoj preduzeća, privrženost prevenciji i stalnom poboljšavanju kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i performansi energetske efikasnosti;

»  Razvoj konkurentnosti na načelima javnosti i transparentnosti;

»  Stalno poboljšavanje rezultata poslovanja kao i doprinosa održivom razvoju lokalne zajednice. Pouzdanost u pružanju usluga uz potpuno zadovoljavanje zahteva korisnika;

»  Povećanje motivacije, stalni razvoj kompetentnosti, odgovornosti i lojalnosti zaposlenih uz stalni razvoj svesti za održivu realizaciju aktivnosti;

»  Interno i eksterno informisanje svih zainteresovanih strana o ciljevima, planovima i neposrednim aktivnostima preduzeća;

»  Potpuna usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim zahtevima koji se odnose na poslovanje preduzeća;
Navedene principe preduzeće POSLOVNI OBJEKTI a.d. ostvaruje stalnim razvojem i doslednom primenom integrisanog menadžment sistema koga čine menadžment kvalitetom (ISO 9001:2015), menadžment životnom sredinom (ISO 14001:2015), menadžment bezbednošću i zdravljem na radu (OHSAS 18001:2007) i menadžment energijom (ISO 50001:2011).
Realizacijom svojih obaveza tačno i na vreme svi zaposleni daju svoj lični doprinos sprovođenju ove Politike integrisanog menadžment sistema.


sertifikati

icon

Naša rešenja u oblasti smanjenja troškova, bolje efikasnosti i samom funkcionisanju zgrada kojima upravljamo i održavamo samo su jedan od dokaza da je naš tim lider u toj oblasti.KONTROLNO TELO

Kontrolno telo, koja je posebna organizaciona celina u sastavu Poslovni objekti a.d., bavi se kontrolisanjem:

- instalacija hidrantske mreže za gašenje požara

- instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara

- instalacija i uređaja za gašenje požara raspršenom vodom

- instalacija za odvođenje dima i toplote
sertifikati

Preuzeti:

Zahtev za kontrolisanjePolitika nezavisnosti i nepristrasnosti


U slučaju da imate žalbu ili prigovor na naš rad, kontaktirajte nas putem mejla:

kontrolnotelo@poslovniobjekti.rsPostupak rešavanja prigovora i žalbi

 • gallery 1
 • SAZIV SKUPŠTINE 2023
  Preuzmi

  Odluka o sazivanju skupštine društva 2023.

 • gallery 2
 • Zapisnik sa Skupštine 2023
  Preuzmi

  Ostali dokumenti

 • gallery 4
 • IZVEŠTAJ REVIZORA
  Preuzmi

  Izveštaj nezavisnog revizora.

icon

Naša politika ima za cilj da neguje kulturu transparentnosti i u stvaranje bezbednih radnih mesta.

Da održavamo mudru finansijsku politiku i investicione odluke,da ojačamo kontrolu troškova i dalje poboljšamo kvalitet i efikasnost usluga.NAŠI PARTNERI
 • partner 1
 • partner 2
 • partner 3
 • partner 4
 • partner 5